Alexander Platkov


Bayernkader
Alexander Platkov (Kata)

Internationale Erfolge

 • 1. Platz Austrian Open 2013 
 • 3. Platz Austrian Open 2014
 • 2. Platz Int. Eurocup 2015
 • 3. Platz Int. Eurocup 2016
 • 3. Platz Int. Eurocup 2018
 • 2. Platz Int. Eurocup 2022
 • 3. Platz Austrian Open 2024
 • 1. Platz Int. Süd Games 2024

Nationale Erfolge

 • 3. Platz DM 2016
   
 • 1. Platz BM 2012
 • 2. Platz BM 2013
 • 3. Platz BM 2014
 • 3. Platz BM 2015
 • 1. Platz BM 2016
 • 2. Platz BM 2017
 • 3. Platz BM 2020
 • 2. Platz BM 2022
 • 1. Platz BM 2023
 • 1. Platz BM 2024